Bluesforeningen CROSSROADS

CVR nr. 30060695

 

Bluesforeningen CROSSROADS er hjemmehørende i Vejle.
Stiftende generalforsamling fandt sted 8. februar 1999.


Vedtægter vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 8. februar 1999.
§§ 3.2, 4.1, 5.2 og 6.5 ændret på generalforsamlingen d. 8. februar 2019.

§§ 5.1, 6.1, 6.2 og 6.7 ændret på generalforsamlingen d. 15. maj 2021.


Nedenstående, gældende vedtægter kan downloades som .PDF-dokument. DOWNLOAD. . .

Vedtægter


Vedtægter for Bluesforeningen CROSSROADS, CVR nr. 30060695

 

§ 1 Navn og hjemsted.

1.1.

Foreningens navn er: ”Bluesforeningen CROSSROADS”

1.2.

Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.


§ 2 Formål

2.1.

Foreningens formål er på lokalt og regional plan, at udbrede og fremme interessen for blues musik i bredeste forstand.

Dette realiseres ved afholdelse af aktiviteter og information overfor både det brede blues interesserede koncert publikum, samt lokale og regionale udøvende musikere inden for genren.

Herunder bl.a.:

  • Afholdelse af koncerter med såvel internationale som nationale, regionale og lokale kunstnere.
  • Afholdelse af diverse instrument og inspirations-workshops for lokale og regionale blues musikere.
  • Afholdelse af ture til udvalgte blues koncerter.
  • Afholdelse af forenings/klub aftener.
  • At holde foreningens medlemmer ajour med alt interessant på blues fronten, via et antal årlige nyhedsbreve.


§ 3 Medlemmer

3.1.

Som medlemmer kan optages enhver med interesse i foreningens aktiviteter.

3.2.

Indmeldelse sker via betaling på nettet eller betaling i døren ved koncerter

3.3.

Medlemskabet ophører ved undladelse af kontingentbetaling. Bestyrelsen fastsætter restance frister.

3.4.

Medlemskab kan endvidere opsiges, hvis et medlem skader foreningens interesser eller anseelse.


§ 4 Kontingent

4.1.

Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen. Betalings- og opkrævningsform fastsættes af Bestyrelsen.

4.2.

Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.


§ 5 Generalforsamling

5.1.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

5.2.

Ordinær generalforsamling afholdes årligt i 1. kvartal.

5.3.

Kun medlemmer med gyldigt medlemsbevis har møderet ved generalforsamlingen.

5.4.

Generalforsamlingens beslutninger træffes med almindeligt flertal blandt de fremmødte. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog kan der forlanges skriftlig afstemning, f.eks. ved personvalg. Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.

5.5.

Beslutning om ændring af vedtægter træffes ved almindeligt flertal, dog med undtagelse af formåls- og opløsnings §§, der kræver mindst 2/3 flertal.

5.6.

Dagsorden skal indeholde følgende faste punkter:

1) Valg af dirigent og referent.

2) Valg af stemmetællere.

3) Formandsberetning.

4) Godkendelse af årsregnskab.

5) Indkomne forslag.

6) Valg af bestyrelse.

7) Valg af revisor.

8) Evt.

5.7.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

5.8.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller kan over for bestyrelsen begæres indkaldt af mindst 1/10 af medlemmerne med angivelse af motiveret dagsorden.


§ 6 Bestyrelse

6.1.

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 - 7 medlemmer, bestående af en formand, en næstformand, en kasserer og 2 – 4 bestyrelsesmedlemmer samt evt. 2 suppleanter.
Tillige skal der vælges 1 revisor.

6.2.

Valgperioden er to regnskabsår.
På lige år er 3 bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant på valg.
På ulige år er 4 bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant på valg.

6.3.

Genvalg kan finde sted.

6.4.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

6.5.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og afholdes mindst 4 gange årligt.

6.6.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal - heriblandt formanden - er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

6.7.

Bestyrelsen gennemfører foreningens aktiviteter i henhold til generalforsamlingens beslutninger.


§ 7 Regnskab

7.1.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

7.2.

Årsregnskabet skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse i revideret tilstand.


§ 8 Midler

8.1.

Foreningens midler kan udelukkende anvendes til de i § 2 nævnte formål.

8.2.

Finansieringen af disse aktiviteter tilvejebringes gennem medlemmernes kontingentbetaling, offentlige kulturelle tilskud samt evt. privat sponsorering.


§ 9 Forpligtelser

9.1.

For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser.


§ 10 Opløsning

10.1.

Opløsning af foreningen kan kun ske ved generalforsamlings beslutning (se § 5 stk. 5).

10.2.

Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslag herom.

10.3.

Foreningens evt. formue skal ved opløsningen anvendes til de i § 2 nævnte formål.