Vedtægter for Bluesforeningen CROSSROADS

Bluesforeningen CROSSROADS CVR nr. 30060695

 

1. Navn og hjemsted.

1.1. Foreningens navn er: ”Bluesforeningen CROSSROADS”

1.2. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

2. Formål

2.1. Foreningens formål er på lokalt og regional plan, at udbrede og fremme interessen for bluesmusik i bredeste forstand.

Dette realiseres ved afholdelse af aktiviteter og information overfor både det brede blues interesserede koncert publikum, samt lokale og regionale udøvende musikere inden for genren.

Herunder bl.a.:

– Afholdelse af koncerter med såvel internationale som nationale, regionale og lokale kunstnere.

– Afholdelse af diverse instrument og inspirations-workshops for lokale og regionale blues musikere.

– Afholdelse af ture til udvalgte blues koncerter.

– Afholdelse af forenings/klub aftener.

– At holde foreningens medlemmer ajour med alt interessant på blues fronten, via et antal årlige nyhedsbreve.

3. Medlemmer

3.1. Som medlemmer kan optages enhver med interesse i foreningens aktiviteter.

3.2. Indmeldelse sker skriftlig til foreningens bestyrelse.

3.3. Medlemskabet ophører ved undladelse af kontingentbetaling. Bestyrelsen fastsætter restance frister.

3.4. Medlemskab kan endvidere opsiges, hvis et medlem skader foreningens interesser eller anseelse.

4. Kontingent

4.1. Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Betalings- og opkrævningsform fastsættes af Bestyrelsen.

4.2. Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.

5. Generalforsamling

5.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

5.2. Ordinær generalforsamling afholdes årligt i februar måned.

5.3. Kun medlemmer med gyldigt medlemsbevis har møderet ved generalforsamlingen.

5.4. Generalforsamlingens beslutninger træffes med almindeligt flertal blandt de fremmødte.

Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog kan der forlanges skriftlig afstemning, f.eks. ved personvalg. Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.

5.5. Beslutning om ændring af vedtægter træffes ved almindeligt flertal, dog med undtagelse af formåls- og opløsnings §§, der kræver mindst 2/3 flertal.

5.6. Dagsorden skal indeholde følgende faste punkter:

1) Valg af dirigent og referent.

2) Valg af stemmetællere.

3) Formandsberetning.

4) Godkendelse af årsregnskab.

5) Indkomne forslag.

6) Valg af bestyrelse.

7) Valg af revisor.

8) Evt.

5.7. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

5.8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller kan over for bestyrelsen begæres indkaldt af mindst 1/10 af medlemmerne med angivelse af motiveret dagsorden.

6. Bestyrelse

6.1. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.

Af hensyn til kontinuitet, er to af de, på den stiftende generalforsamling, valgte bestyrelsesmedlemmer (et menig og enten formand, næstformand eller kasserer) dog valgt for to år. Herefter er der fra 2001, tre på valg hvert år.

6.2. Bestyrelsen består af mindst 5 personer + evt. suppleanter.

6.3. Genvalg kan finde sted.

6.4. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

6.5. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og afholdes mindst 6 gange årligt.

6.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal – heriblandt formanden – er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

6.7. Gennemfører foreningens aktiviteter i henhold til generalforsamlingens beslutninger.

7. Regnskab

7.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

7.2. Årsregnskabet skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse i revideret tilstand.

8. Midler

8.1. Foreningens midler kan udelukkende anvendes til de i § 2 nævnte formål.

8.2. Finansieringen af disse aktiviteter tilvejebringes gennem medlemmernes kontingentbetaling, offentlige kulturelle tilskud samt evt. privat sponsorering.

9. Forpligtelser

9.1. For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser.

10. Opløsning

10.1. Opløsning af foreningen kan kun ske ved generalforsamlings beslutning (se § 5 stk. 5).

10.2. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslag herom.

10.3. Foreningens evt. formue skal ved opløsningen anvendes til de i § 2 nævnte formål.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 8. februar 1999

Vedtægterne for Bluesforeningen CROSSROADS kan hentes her som .pdf-dokument:

Hent .pdf-dokumentet ved at » KLIKKE HER